Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Sức khỏe hành vi

Behavioral HealthSức khỏe hành vi có thể ảnh hưởng tới cách cộng đồng và nhân viên ứng phó nhìn nhận và thấu hiểu các tình huống. Protect DC phối hợp cùng với các cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để đáp ứng nhu cầu của cư dân DC, đánh giá nguy cơ bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng và phát triển biện pháp can thiệp dành cho các cá nhân đang trải qua khủng hoảng sức khỏe hành vi hoặc cảm xúc.

Dưới đây là ba cách mà cộng đồng có thể hỗ trợ những người có thể hưởng lợi từ các dịch vụ sức khỏe hành vi.

Step 1Gửi Giấy giới thiệu

Hỗ trợ một ai đó đang trải qua một cơn khủng hoảng sức khỏe hành vi hoặc cảm xúc bằng cách thông báo cho Đội ngũ Protect DC khi có ai đó thể hiện hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại, cho phép nhà chức trách can thiệp và cung cấp các nguồn trợ giúp cần thiết để giảm thiểu khả năng xảy ra tình huống bạo lực. Gửi giấy giới thiệu tại đây.

Step 2Tham gia vào các cơ hội tập huấn

Các thành viên cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên để xác nhận hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại. Khi một cộng đồng hiểu được điều cần quan sát và cách làm giấy giới thiệu, Đội ngũ Protect DC có thể hỗ trợ các nhu cầu an toàn công cộng tốt hơn và ngăn chặn kế hoạch thực hiện bạo lực. Khóa học Nguyên tắc cơ bản về Đánh giá và Quản lý Mối đe dọa Hành vi đào tạo các đối tác cộng đồng và các bên liên quan về các chỉ số liên quan đến bạo lực có mục tiêu để tăng cường các nỗ lực phòng ngừa. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với Protect DC. 

Step 3Gọi cho Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận

Chương trình Đường Dây Trợ Giúp Tiếp Cận hỗ trợ các cư dân DC đang trải qua khủng hoảng hành vi hoặc cảm xúc để nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi khẩn cấp và xác định xem có cần tìm kiếm các dịch vụ sức khỏe hành vi liên tục hay không. Chương trình cũng có thể huy động đội ngũ hỗ trợ khủng hoảng lưu động đối với các cư dân không thể hoặc không muốn di chuyển để nhận dịch vụ về sức khỏe hành vi. Dịch vụ phục vụ 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, sử dụng bằng cách gọi 1(888) 7WE-HELP hoặc 1(888) 793-4357.

Các nguồn trợ giúp đối tác: