Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

protectdc

Protect DC
Menu

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Protect DC nỗ lực cung cấp một môi trường an toàn và an ninh dành cho mọi cư dân DC bằng cách hỗ trợ các nỗ lực giải quyết và giảm thiểu bạo lực. Chương trình sử dụng một mô hình đa ngành tập hợp các đối tác từ sức khỏe hành vi, dịch vụ con người, thực thi pháp luật và các ngành khác để đánh giá nguy cơ bạo lực hoặc tổn hại nghiêm trọng của một cá nhân, chia sẻ thông tin và điều phối các nguồn lực và dịch vụ.

Protect DC thực hiện điều này bằng cách:

  • Trao quyền và tạo điều kiện cho các cộng đồng nhằm xác định và chia sẻ hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại của các cá nhân có thể gây nguy cơ bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng với các quan chức phù hợp
  • Tham gia vào các biện pháp phòng ngừa dựa trên hiểu biết về chấn thương để hiểu về tác động trong quá khứ của bạo lực tới các cá nhân và cộng đồng, áp dụng các chiến lược can thiệp phù hợp và các kế hoạch quản lý

Cách Thức Chúng Tôi Hoạt Động

step1.png


Nhận biết: Một thành viên cộng đồng gửi giấy giới thiệu về một cá nhân thể hiện hành vi hoặc giao tiếp đáng quan ngại.

 

step2.png


Thu thập: Chúng tôi thu thông tin có sẵn để hiểu được tình huống.

 

step3.png


Xem xét: Chúng tôi xem xét thông tin thu thập được và đánh giá xem cá nhân gây quan ngại có nguy cơ thực hiện bạo lực hoặc gây hại nghiêm trọng hay không.

 

step4.png


Can thiệp: Chúng tôi phát triển và áp dụng các biện pháp can thiệp nhằm giảm thiểu nguy cơ bạo lực và hỗ trợ cá nhân đó để có quyền tiếp cận tới các nguồn trợ giúp và dịch vụ của thành phố.